Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen

NIEUWS

 • Symbole de la justice (marteau)
  11/12/2018
  De leden van de Commissies van toezicht besteden een groot deel van hun tijd aan de officieuze behandeling van de verzoeken van de gedetineerden. Het lid van de Commissie dat belast is met het bezoeken van de gedetineerden, de zogenaamde maandcommissaris, kan vrij de volledige gevangenis bezoeken en heeft toegang tot alle documenten. Hij zoekt oplossingen en brengt tijdens de maandelijkse vergadering van de Commissie van toezicht bij de andere leden van de Commissie verslag uit over zijn vaststellingen en over wat hij gedaan heeft.
 • Affiche NDG 2018
  25/10/2018
  De Nationale Dagen van de Gevangenis willen bijdragen aan een collectieve bewustwording van de Belgische gevangenissituatie om een evolutie in het strafrechtelijke en penitentiaire beleid teweeg te brengen, met meer oog voor de naleving van de rechten van personen en meer coherentie ten aanzien van de maatschappelijke implicaties van opsluiting.
 • Un agent entre dans un couloir de prison
  26/09/2018
  Binnen het parlement wordt een “Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen” opgericht belast met het toezicht op de gevangenissen en op de bejegening van gedetineerden. Voor de verwezenlijking van zijn opdracht legt de Centrale Raad een strategisch plan ten uitvoer, verleent hij adviezen, stelt hij een verslag op, richt hij bij elke gevangenis Commissies van toezicht op en zorgt hij voor de ondersteuning, de coördinatie en de controle ervan.
 • Réunion autour d'une table ronde
  07/09/2018
  Overlegorganen van de gedetineerden worden verplicht in alle gevangenissen van het Rijk. Die verplichting treedt op 15 september 2018 in werking maar de eerste aanwijzingen zullen in maart 2019 gebeuren.
 • Livres, balance et marteau qui symbolisent la loi.
  24/07/2018
  De reparatiewet van de wet van 25 december 2016, die de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden wijzigde, is op 18 juli 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
 • Prison de Saint-Gilles
  09/07/2018
  De Commissies van Toezicht (CvT) bij de gevangenissen getuigen unaniem over de mensonwaardige toestand, waarin de gedetineerden en kinderen die bij hen verblijven, zich gedurende de staking bevinden.
 • Sigle du Conseil de l'Europe
  09/04/2018
  In maart - april 2017 heeft het CPT (dat afhangt van de Raad van Europa) een zevende bezoek gebracht aan de plaatsen waar personen in België van hun vrijheid worden beroofd. Hoewel het vorige periodieke rapport van 2013 dateert, had het CPT de Belgische gevangenissen bezocht in mei 2016 naar aanleiding van de staking van het gevangenispersoneel.
 • Tralies in een gevangenis
  13/02/2018
  Bij elke gevangenis is een Commissie van Toezicht ingesteld. Alle leden van die commissies zijn vrijwilligers. Op 31 december 2017 telden de 31 commissies van toezicht 287 vrijwilligers (266 leden en 21 secretarissen).
 • Affichage grandes photos sur mur extérieur de la prison
  30/11/2017
  De leden van de Commissie van Toezicht bij de gevangenis van Sint-Gillis organiseerden in het kader van de Nationale Dagen van de Gevangenis 2017 een fototentoonstelling onder het thema ‘Gedetineerd. En de familie?’.
 • Conférenciers à la tribune
  23/11/2017
  Tijdens de studiedag van de commissies van toezicht die plaatsvond op 17 november 2017, hebben de sprekers het gehad over de relatie van de penitentiaire beambte met de gedetineerde. Mevrouw Véronique Laurent, voorzitter van de centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen, heeft de deelnemers ontvangen en de heer Walter Thiery, ondervoorzitter, heeft de studiedag ingeleid en het programma voorgesteld. De studiedag draaide rond sleutelbegrippen als dynamische veiligheid, conflictbeheersing, de relatie met geïnterneerden en de specialisatie van de functie van penitentiair beambte.
 • Affiche JNP 2017. Une femme tient son enfant dans les bras. Son compagnon détenu se trouve dans sa tête.
  27/10/2017
  In veel gevallen verwijst de gevangenis naar de personen die gedetineerd zijn, naar wat er zich binnen de gevangenissen afspeelt. De scheiding van deze sociale categorie met de buitenwereld doet ons vergeten dat veel andere burgers bij uitbreiding eveneens geraakt worden door het gevangeniswezen.
 • Foto CPT
  28/07/2017
  Openbare verklaring betreffende België van het Europees Comité inzake de voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT), aangenomen op 13 juli 2017 ingevolge artikel 10, tweede lid, van het Verdrag waarbij het Comité is ingesteld.
 • Tribune met de sprekers van de conferentie
  23/01/2017
  Elk jaar organiseert de centrale raad een studiedag voor de leden van de commissies van toezicht. Als mogelijk thema hadden de leden van de centrale raad gedacht aan "behandeling van de klachten van de gedetineerden in Nederland" en vervolgens "gevangenis en radicalisering". Dat tweede voorstel heeft het uiteindelijk gehaald.
 • Het woord "mediation" geschreven op een bord
  16/01/2017
  In de zoektocht naar een nieuwe wijze om de klachten van gedetineerden te behandelen, had de Centrale raad de Commissies van toezicht voorgesteld om de klachten te behandelen via “bemiddeling” en in tweede instantie in een formele behandeling door de Centrale Raad te voorzien. Hoewel de Commissies van toezicht dat voorstel niet positief hebben onthaald, hebben zij bijdragen geleverd omtrent de bemiddelingspraktijken die zij hanteren.
 • Een ex-gedetineerde is in de menigte. In zijn schaduw zijn gevangenis bars.
  31/10/2016
  Dat is het thema van de Nationale Dagen van de Gevangenis 2016 die van 12 tot 19 november in Vlaanderen, Brussel en Wallonië worden georganiseerd.
 • Cover van het jaarverslag. Sectie van een gevangenis.
  10/10/2016
  De Centrale raad heeft zijn jaarverslag 2011-2014 aan het Federaal Parlement voorgesteld: Op 28 oktober 2016 bij de heer Siegfried Bracke, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en op dinsdag 29 november bij mevrouw Christine Defraigne, voorzitter van de Senaat.
 • 25/07/2016
  Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de bijwerking van de Europese gevangenisregels (EPR) door de Raad van Europa, zal op 4 en 5 november 2016 een colloquium plaatsvinden in Parijs. De Centrale Toezichtsraad zal deelnemen aan dat colloquium.
 • 05/07/2016
  Deze gids werd inzonderheid samengesteld door een team van vier leden van Commissies van toezicht en drie oud-leden van Commissies van toezicht, onder leiding van Marie-Aude Beernaert, Philippe Mary en Marc Nève. Illustraties van Jacques Sondron.
 • 19/05/2016
  Vaak wordt het de "minimale dienstverlening" en soms ook de "dienstverplichting" genoemd: de gedetineerden hebben recht op een basisdienstverlening, zelfs wanneer de penitentiaire beambten stakingsacties houden om hun eisen af te dwingen.
 • 29/03/2016
  De herhaalde en alarmerende vaststellingen met betrekking tot de detentievoorwaarden en de tenlasteneming in tal van Europese penitentiaire inrichtingen hebben verschillende keren aangetoond dat er in heel wat staten dringend zowel controle- als activeringsmechanismen van de beschikbare rechtsmiddelen in werking moeten treden ten gunste van elke opgesloten burger.
 • 03/02/2016
  Verslaggeving over "de Dag van de Commissies van Toezicht" op 20 januari 2016, met als onderwerp "De uitwerking in België van het facultatief protocol bij het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, opgemaakt in New York op 18 december 2002".
 • Foto l'avenir.net
  14/12/2015
  De verslaggeving over de "nationale dagen van de gevangenis", die de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen organiseerde van 14 tot 22 november 2015 met als onderwerp "Een zee van tijd...", om na te denken over de tijd in de gevangenis: "verloren tijd, gewonnen tijd, ingehaalde tijd, de tijd doden of vullen..."
 • 28/09/2015
  Ook dit jaar zulle nationale dagen voor de gevangenis van 14 tot 22 november 2015 plaatsvinden op het initiatief van de Centrale toezichtsraad voor het gevangenis.
 • 28/09/2014
  Betrokken verenigingen in de gevangenis wilden de aandacht van de Belgische bevolking en vooral politici vestigen op belangrijke kwesties die zich voordoen in onze gevangenissen vandaag. De Centrale Raad coördineert deze dagen, die wordent gehouden van 22-29 november 2014 ...
 • 27/07/2014
  In Frankrijk volgt de op 17 juli 2014 benoemde Adeline Hazan de controleur van de plaatsen van vrijheidsberoving op