Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen

Opdracht en samenstelling van de Centrale raad

Opdracht van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

  1° een onafhankelijk toezicht te houden op de gevangenissen, op de bejegening van de gedetineerden en op de naleving van de hen betreffende voorschriften;

  2° aan de Minister, hetzij ambtshalve, hetzij op zijn verzoek en eventueel binnen een door hem bepaalde termijn, advies te verlenen over het gevangeniswezen en de uitvoering van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen;

  3° een deontologische code op te stellen voor de werking van zowel de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen als de Commissies van Toezicht;

  4° de werking van de Commissies van Toezicht te coördineren en te ondersteunen en erop toe te zien dat hun werkzaamheden zich beperken tot de hen toevertrouwde taken;

  5° jaarlijks een activiteitenverslag op te stellen, dat het jaarverslag van de Commissies van Toezicht, de adviezen van de Centrale Toezichtsraad evenals algemene conclusies en aanbevelingen betreffende de gevangenissen, de bejegening van gedetineerden en de naleving van de hen betreffende voorschriften bevat.

 

Samenstelling

Laurent
Véronique
Advocaat
Voorzitter
Thiery
Walter
Magistraat
Ondervoorzitter
Debucquoy
Rik
Magistraat
Nederlandse lid CTRG
HAEX
Rik
Magistraat
Nederlandse lid CTRG
SMAERS
Greet
Criminoloog
Nederlandse lid CTRG
Stellamans
Guido
Geneesheer
Nederlandse lid CTRG
Vanderveken
Mark
Geneesheer
Franse lid CTRG
Van Parys
Tony
Advocaat
Nederlandse lid CTRG
Neve
Marc
Advocaat
Franse lid CTRG
Debrulle
Claude
Franse lid CTRG
Harford
Alain
Deskundige
Schmetz
Fernand
Secretaris